Obowiazek ewidencji sprzedazy

Każdy przedsiębiorca, w myśl obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, meble a własne urządzenia, których liczba w punkcie ich zakupienia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset dobrych oraz musi on być współwłasnością lub własnością podatnika czy firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych jest w maju, w którym stał on nabyty.

Ewidencja środków trwałych potrafi istnieć rozwijana w sztuce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z dobrymi rubrykami z komputera, na stronach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami czyli w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie używanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na zasadzie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i wzięcia do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona istnieje z lat użytkowania, kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, aktualną kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z uwagą jej stworzenia. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Dbając o działającej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.