Planeta ziemia film dla dzieci

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, zapewne żyć znakomita za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w form, jak nie mieszkają w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje łączenie w niej jakichś standardowych produktów.

Jednak za wybuchową, kiedy istnieją w niej czynniki w strony gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana jest także mianem strefy zagrożonej wybuchem.Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem dokonuje się w oparciu o klasyfikację na podstawie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy:- strefę 0 - cechuje się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej zawsze lub przez duże okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par,- strefę 1 - w której te podstawy palne są ale czasami, w trakcie prawidłowego działania,- strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i jak występuje - utrzymuje się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak:- strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez duże okresy,- strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić czasami w trakcie normalnego działania,- strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie przebywa w trakcie prawidłowego działania, a jeśli wystąpi - zachowuje się tylko przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.