Profilaktyka i promocja zdrowia bydgoszcz

ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, regulującym wymagania zabezpieczenia oraz kontroli zdrowia, które musi dokonać każdy produkt przeznaczony do roboty w okolicach zagrożonych wybuchem. Najnowsza dyrektywa, po pracach ujednolicających istniejących już norm ATEX 2014/34/UE zacznie zaczynać od 20 kwietnia 2016 r., każdy materiał będzie musiał posiadać będące oznaczenia:

1. oznaczenie CE, 2. numer identyfikacyjny jednostki, która dała certyfikat, 3. symbol wykonania przeciwwybuchowego, 4. grupa wybuchowości, 5. kategoria urządzenia, 6. rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, 7. podgrupa wybuchowości, 8. klasa temperatur.Każde dania muszą istnieć skonstruowane tak, aby podczas produkcji nie stwarzały zagrożenia. Wystawienie certyfikatu przez osoby upoważnione (np. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. Gliwice wiąże się z następującymi procedurami: 1. badanie standardu WE - posiada na punktu zapewnienie, że urządzenie spełnia pewne wymagania dyrektywy, 2. zapewnienie jakości produkcji - procedura zatwierdzająca system jakości, umożliwiająca oznakowanie wyrobu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności, 3. weryfikacja wyrobu - procedura doświadczeń i jakości każdego wytworzonego produktu w charakterze ustalenia współprac z dyrektywą, 4. zapewnienie jakości produktu - procedura ustalająca stosowany system jakości obejmujący kontrolę końcową i sprawdzania wyrobów, 5. współpraca z klientem - procedura do spełnienia koniecznych badań każdego produkowanego egzemplarza przez producenta, w projektu dostarczenia jego zgód z mężczyzną przedstawionym w certyfikacie badania standardu WE i wymaganiami danymi w zasadzie, 6. wewnętrzna kontrola produkcji - procedura sporządzania dokumentacji technicznej urządzeń, dokumenty należy przechowywać przez okres 10 lat z wyprodukowania ostatniego egzemplarza, 7. przekazanie dokumentacji technicznej do waluty notyfikowanej w charakterze przechowania, dokumentacja powinna mieć opis ogólny, projekt, rysunki, schematy, opisy, wykaz norm, wyniki badan i obliczeń, deklarację zgodności, 8.weryfikacja produkcji jednostkowej.